• manban@kku.ac.th
  • 089-7144598

อุตสาหกรรม : ธุรกิจค้าปลีก-ส่ง

อุตสาหกรรม : ธุรกิจค้าปลีก-ส่ง

บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven โดยได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) ซึ่งมีแผนขยายสาขาเพิ่มขึ้นปีละ 600 สาขา ซึ่งในปี 2561 นี้ ประเทศไทยมีร้าน 7-Eleven มากกว่า 10,000 สาขา และการที่ CPAll มุ่งเป้าที่จะเป็นร้านอิ่มสะดวกของคนไทย จึงให้ความสำคัญกับอาหารพร้อมทานที่สด สะอาด ปลอดภัย และพัฒนานำเสนอสินค้าใหม่ที่หลากหลาย มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้าน 7-Eleven

สวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน ทุนการศึกษาแก่พนักงาน และบุตรพนักงาน และให้ความ สำคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ จัดให้มีระบบป้องกันภัย กิจกรรมงานความปลอดภัย

 

ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับสมัครตัวแทนขายประกันรถ ร่วมธุรกิจประกันภัยทั่วประเทศ