• manban@kku.ac.th
  • 089-7144598

Thai Airways : การบินไทย

ธุรกิจสายการบินที่ให้การบริการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์ และไปรษณียภัณฑ์ โดยทำการขนส่งเชื่อมโยงเมืองหลักของประเทศไทยไปยังเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งแบบเที่ยวบินประจำ เที่ยวบินเช่าเหมาลำ และส่งผ่านเครือข่ายพันธมิตรการบิน โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางเครือข่ายเส้นทางการบิน

พนักงานบริษัทการบินไทยที่มีอายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 5 ปี ลาหยุดพักผ่อนได้ 12 วันต่อปี และ 5 ปีขึ้นไปลา หยุดพักผ่อนได้ 18-28 วันต่อปี และสามารถขอตั๋วฟรีแบบสำรองที่นั่งให้แก่ตนเอง คู่สมรส และบุตร

ศรีกรุงโบรคเกอร์ รับสมัครตัวแทนขายประกันรถ ร่วมธุรกิจประกันภัยทั่วประเทศ